Paulina Karwia - wypoczynek nad morzem

Regulamin obiektuRegulamin Domu Wczasowego Paulina

 

Mając na uwadze zapewnienie Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu .

 

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wczasowego Paulina przy ul: Nadmorskiej 12 w Karwi.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gościa i domu wczasowego oraz zasady przebywania na terenie obiektu.

3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej i na stronie internetowej obiektu www.wczasy-paulina.pl

4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty zgłoszeniowej.

 

§ 2 Rezerwacja

1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez dom wczasowy ustalonej kwoty zadatku.

2. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 24:00. Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulacji rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.

3. Informacje o warunkach anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu zawarte są w Regulaminie Rezerwacji znajdującym się na stronie www.wczasy-paulina.pl.

Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w domu wczasowym nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia, chyba, że skrócenie pobytu lub niepojawienie się w domu wczasowym było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

 

§ 3 Doba noclegowa i zgłoszenie pobytu

1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

2. Życzenia przedłużenia doby noclegowej należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.

3. Dom Wczasowy uwzględnia życzenia przedłużenia doby noclegowej w miarę dostępnych pokoi.

4. Przedłużenie doby noclegowej podlega opłacie w wysokości 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.

5. Jeżeli Gość bez uzgodnienia z recepcją zatrzyma pokój po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, będzie to traktowane jako nieuprawnione przedłużenie doby noclegowej i podlega opłacie odszkodowawczej w wysokości 50% stawki podstawowej

6. Uiszczenie opłaty określonej w punkcie 5 nie uprawnia Gościa do pozostania w pokoju.

7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

8. Życzenia przedłużenia pobytu na kolejną dobę/doby Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.

9. Dom Wczasowy uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępnych pokoi.

10. Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do dokonania czynności zgłoszenia pobytu poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podania swoich podstawowych danych osobowych i podpisania karty zgłoszeniowej.

11. Dom Wczasowy ma prawo do pobrania kaucji w gotówce do kwoty należności za cały pobyt.

12. Dom Wczasowy może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Domu Wczasowego Paulina lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.

13. Dom Wczasowy Paulina może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

 

 

§ 4 Usługi Domu Wczasowego Paulina

1. Dom Wczasowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2. Dom Wczasowy ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku Gościa, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną obsługę, wykonanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

3. Dom Wczasowy Paulina na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie usługi:

udzielanie informacji związanych z pobytem oraz podróżą, przechowywanie bagażu Gości zgłoszonych na pobyt w domu wczasowym. zamówieni taksówki, wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.


§ 5 Pokój

1. W domu wczasowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

3. Osoby niezgłoszone na pobyt mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.

4. Przebywanie w pokoju osób niezgłoszonych na pobyt po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby rezerwującej pobyt na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

5. Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.

7. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

8. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren domu wczasowego przedmiotów stanowiących wyposażenie domu wczasowego. Nie dotyczy to leżaków, parawanów, koców przeznaczonych na wypoczynek na plaży.

9. Za zgubienie klucza do zamka pobierana jest opłata 40zł netto


§ 6 Odpowiedzialność domu wczasowego

1. Dom wczasowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego

2. Dom wczasowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

3. Zasady korzystania z parkingu określa Regulamin Parkingu dostępny w recepcji .

 

§ 7 Odpowiedzialność Gościa

1. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług domu wczasowego nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady dom wczasowy może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie domu wczasowego pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu wczasowego powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

4. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niezasadnego wywołania alarmu pożarowego.

 

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji , na bieżąco w trakcie trwania pobytu, a najpóźniej w dniu wyjazdu.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez dom wczasowy w miarę możliwości w dniu jej złożenia,a najpóźniej w ciągu trzech dni od jej złożenia.

 

§ 9 Postanowienia dodatkowe

1. Dom wczasowy przechowa przedmioty pozostawione przez Gościa przez dwa miesiące, po upłynięciu tego terminu przedmioty zostaną przekazane do fundacji charytatywnej. Artykuły spożywcze oryginalnie zapakowane będą przechowywane przez 24 godziny, inne podlegają zniszczeniu w trakcie sprzątania pokoju.

2. W przypadku otrzymania przez dom wczasowy dyspozycji wysyłki pozostawionej rzeczy, dom wczasowy wyśle rzecz na wskazany przez Gościa adres i na koszt Gościa.

3. W domu wczasowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, również na balkonach (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 200 zł.

4. Dom wczasowy nie przyjmuj e zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez pracowników domu wczasowego obecności zwierzęcia w pokoju, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie pokoju wysokości 500 zł.

5. W sali widokowej na 4 pietrze znajduje się kącik dla dzieci. Zasady korzystania z niego zawarte są w Regulaminie znajdującym się w sali zabaw dla dzieci

6. W częściach wspólnych domu wczasowego,tj. restauracja i kawiarnia, korytarze , sala zabaw , sala widokowa, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami typu: hulajnoga, rower, deskorolka, łyżworolki, segway itp.

7. W restauracji domu wczasowego obowiązuje odpowiedni strój. Prosimy o niepojawianie się w płaszczu kąpielowym, stroju kąpielowym.

8. Zabrania się wynoszenia jedzenia i napojów z restauracji podczas posiłków w formie bufetu szwedzkiego

9. W każdym pokoju, restauracji,kawiarni i holu istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

10. Parking terenie domu wczasowego jest płatny. Dom wczasowy nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.

 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu 
Dyrekcja i Właściciele Domu Wczasowego Paulina

 

 

Dom Wczasowy PAULINA
ul Nadbałtycka 12
84-105 Karwia

Ośrodek Wypoczynkowy

Kontakt:
tel. kom: 519 654 173
e-mail: info@wczasy-paulina.pl

Zapraszamy do naszych pozostałych Domów Wczasowych:
Dom Wczasowy Justyna
Dom Wczasowy Damian

Copyright: Paulina Karwia. Projekt i realizacja: PodisPromotion